Tietosuojaseloste

Suojaväri Oy:n suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suojaväri Oy
Y-tunnus 3210110-5
Syrjälänkatu 4B 31
40700 JYVÄSKYLÄ
Puhelin 044 312 3678

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Eetu Mäenpää
Puhelin 044 312 3678
Sähköposti suojavari@suojavari.fi

3. Rekisterin nimi

Suojaväri Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tämän rekisterin alaisia henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavilla oikeusperusteilla:
• Suojavärin oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.
• Yksityisen luonnollisen henkilön suostumus henkilötietojensa käyttämiseen sähköiseen suoramarkkinointiin.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• nimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
• arvo
• ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
• syntymäaika
• sukupuoli
• kieli
• yksi rekisteröityyn liitettävä muu kuin edellä mainittu tunnistetieto (esim. rakennuksen rakennusvuosi tai asumismuoto)
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

7. Tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Tietojen säilytysaika

Rekisterin alaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi.
Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen osalta huolehditaan sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

10. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn niiltä osin, kuin henkilötietoa käsitellään suostumukseen perustuen.
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi hänellä on oikeus saada itseään koskevat tiedot yleisessä käytössä olevassa, konekielisessä muodossa itselleen kuten tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellään.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
Kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen Rekisteriasioita hoitava henkilö -kohdassa mainitulle taholle.

Suojaväri Oy – Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste